Adatvédelmi nyilatkozat

A Larix Konzorcium (továbbiakban: Üzemeltető) a www.pannonhirnok.com (a továbbiakban PannonHírnök) internetes hírportált, magazint üzemeltet. Ebből következően a pannonhirnok.com, pannonhírnök.com, pannonmagazin.com címre látogatók és vagy regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben üzemeltető ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a PannonHírnök általa kezelt személyes adatokról, azok kezeléséről személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről

Üzemeltető tiszteletben tartja a PannonHírnök látogatóinak, felhasználóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és az EU ajánlásokkal összhangban, ezen Adatkezelési Irányelvben foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a online hírlapon keresztül igénybe vett és elért különböző szolgáltatások, akciókban nyereményjátékokban való részvétel és a regisztráció (versenyek, játékok, akciók, szavazások stb.) során a Felhasználók által bármely módon megadott személyes adatok Üzemeltető nyilvántartásába kerülnek, azokat Üzemeltető, mint adatkezelő tárolja és kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése:
Larix Konzorcium
Képviseli: Larix Santal Kft
Levelezési cím: 1464 Budapest, PF. 1565
E-mail: uzletvitel@larix-santal.hu
Telefonszám: +36 20 970 3498
Bejegyző cégbíróság: Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-691554
Adószám: 12539596-2-43
Adatkezelési nyilvántartási szám

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Az Üzemeltető általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a PannonHírnök meglátogatásával, használatával, az ott elérhető szolgáltatások igénybevételével, az oldalon történő regisztrációval, illetve kérdéses adatok önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak Üzemeltető általi nyilvántartásához és kezeléséhez.

Kezelt adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
Felhasználónév
e-mail cím
jelszó

Az adatok megadását követően a weblap e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően szabadon, további adatokat is megadhat, amennyiben a PannonHírnök által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez, elősegítéséhez indokolt, szükséges.

A PannonHírnök böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre a felhasználói igények és élmények jobbítása érdekében (például log fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét).

Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Üzemeltető rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az online hírlapra, és azokat is, amelyeket itt látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Üzemeltető fér hozzá. A fenti információkat Üzemeltető kizárólag a PannonHírnök technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A PannonHírnök az oldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat (‘cookie’) helyez el a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a z online hírlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az Üzemeltető célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

Az adatkezelés időtartama
Az Üzemeltető általi adatkezelés a regisztrációval kezdődik, és a regisztráció törléséig tart.
Üzemeltető a regisztráció törlésére irányuló kérelem esetén a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül.
Amennyiben a Felhasználó saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a PannonHirnök rendszeréből.
Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek a rendszerből.
Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a PannonHírnökre történt jelentkezés során megadott személyes adatok biztonságát, tárolását és őrzését.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, igényelheti adatai helyesbítését vagy azonnali törlését a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A zárolt személyes adat addig tárolható, ameddig a fentiek alapján valamely okból nem kerülnek az adatok törlésre, vagy a felhasználó egyéb módon (zárolás feloldása) nem rendelkezik.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait.

Tiltakozás személyes adatkezelés kezelése ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Felhasználó további bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltetőhöz illetve a Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. A PannonHírnök online hírlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes dokumentum.

Jelen dokumentum hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.

Jelen dokumentum letölthető [itt]