Ászf

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.pannonhirnok.com weboldalt (továbbiakban weboldal) hirdetőként illetőleg látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal tartalmának megismerése, hirdetés megjelentetése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Ptk., a 2008. évi XLVIII., valamint a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999.

(II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Felhasználó kifejezetten elfogad.

Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a www.pannonhirnok.com weboldalán.

A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződését.

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a következő oldalon:

Szerződő Felek meghatározása

Felhasználó (Látogató és Hirdető)

Látogató: az a cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi, tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa, illetve aki a weboldalra – véleményének hozzáfűzése céljából – regisztrál és belép. A Látogató ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Hirdető az a cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldalon hirdetésének elhelyezésére a Szolgáltatóval, illetve a Szolgáltató által megjelölt média partnerrel egyedi megállapodást kötött. .

Szolgáltató: weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője

Név: Larix Konzorcium

Székhely: 5152 Abádszalók, Bercsényi köz 3

Képviseli: Larix Santal Kft)

Cégjegyzékszám: 01-09-691554

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12539596-2-43

E-mail: uzletvitel@larix-santal.hu

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

A weboldal tartalmának megismerése, regisztráció

A weboldal tartalma a Felhasználók számára ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül megismerhető.

A weboldalon megjelenő különböző cikkekhez a Felhasználók hozzászólhatnak, véleményt nyilváníthatnak, ez azonban előzetes regisztrációhoz, illetve az oldalba való belépéshez kötöttek. Regisztrálni a teljes név, e-mail cím, felhasználónév és jelszó megadásával lehet a „regisztráció” menüpontra kattintva. A regisztráció elküldése után a megadott e-mail címre egy megerősítő e-mail érkezik, amelynek segítségével a regisztráció aktiválható. Minden Felhasználó csak egy felhasználói néven regisztrálhat. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó több regisztrált felhasználói nevet használ, úgy a Szolgáltatónak jogában áll valamennyi regisztrációt törölni. A felhasználó fiókját a profil törlése gombra kattintva lehet kezdeményezni. A felhasználónév választásával a Felhasználó nem sértheti mások jogát vagy jogos érdekét, és az nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail vagy webcímet.

A véleménynyilvánítás tartalmáért való felelősség kizárólag az adott Felhasználót terheli azzal, hogy a Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy weboldalon közzétett véleményeket a Szolgáltató utólagosan moderálhatja.

A Felhasználó hozzászólásaiban nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

• jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

• szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

• gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő;

• amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;

• erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

• termékek, szolgáltatások hirdetésére, reklámozására irányul;

• minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan közlés, információ, melyet hatályos jogszabály tilt;

• sértheti a weboldal üzemeltetőjének jogait és üzleti érdekeit;

A Szolgáltató nem köteles a hozzászólások tartalmának ellenőrzésére, szerkesztésére. Szolgáltató azonban a Felhasználók hozzászólásait utólag ellenőrizheti, és szükség szerint moderálhatja, sőt indokolt esetben törölheti azokat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

Jogsértő tartalmak bejelentésére az info@pannonhirnok.com email címen van lehetőség.

Hirdetési tevékenység

A Szolgáltató a weboldalon hirdetési és média megjelenési lehetőséget biztosít. A megjelenő hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben, továbbá részletesen a külön menüpont alatt található média ajánlatban, és az ezek alapján a Szolgáltató illetve az általa megjelölt média partner és a Hirdető között létrejött egyedi szerződésben (a továbbiakban egyedi szerződés) foglalt feltételek szerint vállalja. Az egyedi szerződésnek minden esetben mellékletét képezi a jelen ÁSZF is, melynek tartalmát a Hirdető megismerte és elfogadta.

A hirdetés

• nem tartalmazhat valótlan vagy megtévesztő adatot

• nem tartalmazhat linket, ami más weboldalakra mutat

• nem minősülhet spam hirdetésnek

• nem tartalmazhat olyan adatot (beleértve a fényképet is), amely bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthet,

• olyan adatot (beleértve a fényképet is), amelynek a Szolgáltató honlapján történő szerepeltetéshez harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye szükséges

• olyan tartalmat, ami a jelen ÁSZF feltételeibe, harmadik személy jogaiba vagy törvénybe ütközik, illetve a Szolgáltató megítélése szerint egyébként kifogásolható (pl. gyermek – és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja)

• nem lehet összetévesztésre alkalmasa a hirdető és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más személy neve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között,

• nem sértheti különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltakat.

Szolgáltató jogosult a fenti előírásokba illetve egyéb jogszabályi rendelkezésekbe ütköző hirdetéseket az adott Hirdető előzetes értesítése nélkül törölni.

Hirdető felelősséget vállal azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal jellegének, illetve a Szolgáltató szemléletének meg nem felelő hirdetéseket nem jelenteti meg.

Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató mindazon esetlegesen felmerülő kárát és költségét, amely abból ered, hogy a hirdetés nem vagy nem teljes mértékben felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek illetve a jelen szakaszban szabályozott feltételeknek. Szolgáltató egyúttal kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Hirdető által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem felel meg. Hirdető átvállalja a Szolgáltatótól, mint a hirdetés megjelentetőjétől mindazon bírságot, kártérítést, pénzben meghatározható egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amelyet a jogszabályok Hirdető általi megszegése miatt az illetékes hatóságok érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

A hirdetési díjakról, és azok fizetési módjáról a média ajánlat menüpont alatt tájékozódhat.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Hirdetővel megállapodott hirdetési díj megfizetése ellenében a weboldalán – az ellenérték jóváírásától számított – legfeljebb 48 órán belül közzé-, és az egyedi szerződésben meghatározott ideig elérhetővé teszi a Hirdető hirdetését. Amennyiben a Hirdető az esedékes hirdetési díjat nem vagy csak késve fizeti meg, úgy Szolgáltató jogosult a hirdetést eltávolítani a weboldalról.

Amennyiben a Szolgáltató a Hirdető által megrendelt hirdetési felületen a Hirdető érdekkörébe tartozó okból nem tudja elhelyezni a hirdetést (pl. a Hirdető nem juttatta el megfelelő formában a hirdetést a tervezett megjelentetés előtt a Szolgáltató részére), úgy a Szolgáltató jogosult a teljes hirdetési díj kiszámlázására.

Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A weboldal tartalmának megismerése feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, hackerek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

• Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését

• A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása

• Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése

• Bármely szoftver nem megfelelő működése

• Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Felelősség kizárása

A weboldalon megjelenő látogatói vélemények és az ott elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a weboldal, és a weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elkövetett jogsértés eredményez.

A weboldalon szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Szellemi alkotások joga

A weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja Aradi László (cím:1464 Budapest, Pf. 1574 a továbbiakban Jogosult).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www. pannonhirnok.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, melynek tulajdonosa a Jogosult. Jogosult fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Jogosult írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is kizárólag oly módon lehet, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

A Jogosult fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, valamint az internetes reklámfelületeire. A Jogosult igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Jogosult szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

Tilos továbbá a Jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti híranyagot, információt,

b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást valamennyi közlésnél feltünteti.

A weboldal a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató, mint adatkezelő adatvédelmi szám: NAIH-

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyűjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál.

Az adatgyűjtés formája: weboldali form elküldése.

A Felhasználó a weboldali form kitöltésével, elküldésével és ily módon, az oldalon történő regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés célja: a véleményezéssel összefüggő kapcsolattartás.

A megadott adatok módosítását a weboldalon el lehet végezni.

Az adatok törlésének határideje: Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

Az adatok megismerhetősége: A személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató munkatársai kezelik.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel.

A Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Az adatkezelés során az Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

A Szolgáltató a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és – a jogszabályban előírt eseteket kivéve – nem adja ki harmadik fél részére.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)

A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén

• tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről,

• helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint

• törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni.

A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Szolgáltató, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés

A jogsértő hirdetésekre érkező panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek

Telefon: +3630 841 5052

Levelezési cím: 1464 Budapest, Pf. 1565

Email: uzletvitel@larix-santal.hu

Honlap: www.pannonhirnok.com

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

• szóban (telefonon)

• írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

• a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 9-16 óra között,

• elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

• A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

• A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

• A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

• A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a jelen ÁSZF-t illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. Szolgáltató jogosult azonnali hatályú felmondással élni, ha a Hirdető a szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő jogok és követelések engedményezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyból eredő esetleges vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a békés rendezés kísérlete eredményre nem vezet, úgy a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A megyei törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog: a magyar jog.

 

 

Vélemény, hozzászólás?